EU projekt IRI

Završno predstavljanje IRI projekta „Razvoj autonomnog robotskog flotnog sustava za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova – cRobot“

Dana 11. srpnja 2023. godine u Velikoj vijećnici i na pokusnom polju Agronomskog fakulteta održano je završno predstavljanje IRI projekta „Razvoj autonomnog robotskog flotnog sustava za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova – cRobot“.


Šifra projekta: KK.01.2.1.02.0008.

Vrijeme trajanja projekta: 17.2.2020. – 17.8.2023.


Projekt je izrađen u suradnji tvrtke Purić d.o.o. - razvojni centar Damko iz Samobora i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Odsjeka za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju. Razvojni tim projekta čine: RC Damko - Vladimir Dam, mag. ing. el. techn. i Vladimir Poljančić, mag. ing. el. techn. sa suradnicima, a tim AF: prof. dr. sc. Dubravko Filipović, prof. dr.sc. Stjepan Pliestić, izv. prof. dr.sc. Ante Galić i  izv. prof. dr.sc. Igor Kovačev.   


Rezultate projekta od strane Agronomskog fakulteta predstavio je prof. dr.sc. Stjepan Pliestić, a od strane RC Damko Vladimir Poljančić, mag. ing. el. techn.


Iz završnog Izvješća vidljivo je da su svi postavljeni ciljevi projekta ostvareni. Načinjena su dva autonomna robota iz robotskog flotnog sustava. Svaki od robota sastoji se od nekoliko osnovnih dijelova: polivalentne samokretne upravljive platforme, radnog sklopa (ovisno o namjeni), računalnog sustava (visokog stupnja autonomnosti). Projekt je realiziran koristeći: autonomni robotski sustav, računalni vid, umjetnu inteligenciju, 24-satnu prisutnost robota u polju. Također su definirani i ostvareni postupci testiranja tehnološkog rješenja, provedena su testiranja i prilagodba robota u realnom okruženju.


Za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova na poljoprivrednim površinama primijenjena je umjetna inteligencija (artificial intelligence - AI) na način da detektira korov na usjevima i ciljano ga uklanja. Ostvaren je visok stupanj prepoznatljivosti od 87 %. Projektom su ostvarene i dokazane neke dodatne funkcionalnosti poput: autonomije, voznih karakteristika pogona; učinkovitog prepoznavanja biljaka, primarne (osnovne) biljke; osim primijenjene laserske tehnologije i primjena drugih neinvazivnih načina za ekološki prihvatljivo uništavanje sekundarnih tzv. korovskih  biljaka. Roboti flotnog sustava testirani su u radu na eliminiranju korova u nasadu kukuruza.


Ostvarene su projektne aktivnosti u transferu znanja i jačanje suradnje između industrije i znanstveno-istraživačke institucije.


Autonomni robot za ekološko tretiranje korova na usjevima će smanjiti upotrebu herbicida, pospješiti kvalitetu kulture i povećati količinu stabljika po hektaru, kao i utjecati na optimizaciju troškova i brzi povrat investicijskih ulaganja. Pored toga, omogućena je autonomija robotskog sustava bez intervencije ljudi. Primjenom predstavljenog autonomnog robota reducira se rad poljoprivrednika, a njima ostavlja prostor za strateško promišljanje i rad na investiranju i unaprjeđenju proizvodnje.


 >> Izvor: Agronomski fakultet   


   


Final Presentation of the IRI Project "Development of an Autonomous Robotic Fleet System for Weed Recognition and Eco-friendly Treatment - cRobot"

On July 11, 2023, in the Grand Council Chamber and at the Experimental Field of the Faculty of Agriculture, the final presentation of the IRI project "Development of an Autonomous Robotic Fleet System for Weed Recognition and Eco-friendly Treatment - cRobot" took place.


Project code: KK.01.2.1.02.0008.

Project duration: 17.2.2020. – 17.8.2023.


The project was developed in collaboration between the company Purić d.o.o. - Damko Development Center from Samobor and the University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Engineering and Technology. The project development team includes: RC Damko - Vladimir Dam, MSc in Electrical Engineering, and Vladimir Poljančić, MSc in Electrical Engineering, along with their associates. The Faculty of Agriculture team consists of: Prof. Dr. Dubravko Filipović, Prof. Dr. Stjepan Pliestić, Assoc. Prof. Dr. Ante Galić, and Assoc. Prof. Dr. Igor Kovačev.


The results of the project were presented by Prof. Dr. Stjepan Pliestić from the Faculty of Agriculture and Vladimir Poljančić, MSc in Electrical Engineering, from RC Damko.


The final report shows that all project objectives have been achieved. Two autonomous robots have been created as part of the robotic fleet system. Each robot consists of several basic components: a versatile self-propelled controllable platform, a working assembly (depending on its purpose), and a computer system (with a high degree of autonomy). The project was implemented using: an autonomous robotic system, computer vision, artificial intelligence, and the robots were present in the field 24 hours a day. Testing procedures for the technological solution were also defined and implemented, and testing and adaptation of the robots were carried out in a real environment.


Artificial intelligence (AI) was applied to detect weeds on crops and selectively remove them for weed recognition and eco-friendly treatment on agricultural surfaces. A high level of recognition was achieved, reaching 87%. The project also achieved and demonstrated additional functionalities such as autonomy, driving characteristics of propulsion, efficient plant recognition, primary (basic) plants, in addition to the application of laser technology and the use of other non-invasive methods for environmentally friendly destruction of secondary so-called weed plants. The fleet system robots were tested in the process of eliminating weeds in a corn plantation.


Project activities in knowledge transfer and strengthening collaboration between the industry and scientific research institution were successfully implemented.

The autonomous robot for eco-friendly treatment of weeds on crops will reduce the use of herbicides, improve crop quality, increase the number of stems per hectare, and influence cost optimization and a quick return on investment. Additionally, the autonomy of the robotic system is enabled without human intervention. The use of the presented autonomous robot reduces the workload of farmers, allowing them more time for strategic thinking and work on investment and production improvement.


Naziv projekta 

„Razvoj autonomnog robotskog flotnog sustava za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova - cRobot“
šifra projekta KK.01.2.1.02.0008

 

Kratki opis projekta

Realizacija ovog projekta omogućiti će razvoj autonomnog robotskog flotnog sustava za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova na poljoprivrednim površinama koji djeluje uz pomoć umjetne inteligencije na način da detektira korov na usjevima i ciljano ga uklanja. Autonomni robot za ekološko tretiranje korova na usjevima će smanjiti upotrebu herbicida, pospješiti kvalitetu kulture i povećati količinu stabljika po hektaru, kao i utjecati na optimizaciju troškova i brzi povrat investicijskih ulaganja. Pored toga, primjenom autonomnog robota reducira se rad poljoprivrednika, a njima ostavlja prostor za strateško promišljanje i rad na investiranju i unaprjeđenju proizvodnje.


Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 • Faza Industrijsko istraživanje;
 • Faza Eksperimentalan razvoj;
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenja znanja;
 • Upravljanje projektom;
 • Promidžba i vidljivost.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta 

Cilj projekta je:

- konstruirati i testirati autonomni robotski sustav koji će omogućiti automatizaciju i digitalizaciju poljoprovrede i povećanje efikasnosti u proizvodnji, povećanje prinosa po hektaru, niže troškove i povećanje brzine izvedbe;

- primjenom umjetne inteligencije (računalnog vida) i strojnog učenja osigurati napredno rješenje u poljoprivredi;

- osigurati stjecanje znanja i praktinih iskustava suradnjom sa znastveno-istraživačkom organizacijom.

Svrha projeka je ulaganjem u istraživanje i razvoj, unutar TPP Hrana i bioekonomija i PTTP-a Održiva proizvodnja i prerada hrane, a u suradnji sa sa znanstveno istraživačkom organizacijom, Agronomskim fakultetom iz Zagreba, razviti prvi finalni proizvod, cRobot - Autonomni robotski flotni sustav za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova.

Očekivani rezultat istraživanja i razvoja je uspostaviti tehnološki sustav koji će poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti efikasno ekološko tretiranje korova na usjevima, nudeći pri tome razinu tehnologije i nova znanja koja predstavljaju iskorak i značajno doprinose razvoju pametne poljoprivrede, a sam razvijeni proizvod bit će novi za globalno tržište. Izvršena su detaljna istraživanja povezana s razvojem proizvoda, izvršen je pregled dobivenih patentnih prijava za slična rješenja, te je temeljem navedenog zaključeno kako niti jedno dostupno rješenje nema integrirani pristup u razvoja robotskog rješenja temeljenog na IoT tehnologiji, flotnom pristupu i laserskom tretiranje korova.Uspješan razvoj autonomnog robota za ekološko tretiranje korova na usjevima omogućit će postizanje niza pozitivnih učinaka na sektor poljoprivrede:


 • Automatizacija i digitalizacija poljoprivrede i povećanje efikasnosti u proizvodnji;
 • Alternativna metoda tretiranja korova korištenjem lasera;
 • Pogodan za sve oblike poljoprivrednih gospodarstava obzirom na rad u flotama;
 • Povećanje prinosa po hektaru;
 • Niži troškovi proizvodnje;
 • Povećanje brzine izvedbe;
 • Smanjenje udjela ljudskog rada u poljoprivrednoj proizvodnji.


Realizacijom projekta doći će do tranzicije u poslovanju tvrtke obzirom da će Prijavitelj uz do sada korištene vlastite resurse s područja automatike, robotike, IT podrške, uz vlastiti angažman i suradnju sa znanstveno istraživačkom oranizacijom, steći znanja potrebna za implementaciju cRotora za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova u sektoru poljoprivrede.


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.593.871,55 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 13.350.908,95 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 8.734.040,35 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

17.02.2020. – 17.08.2023.

Kontakt za više informacija

e-mail: igor@puric.hr